การแสดง “ มโนห์รา บัลเลต์ “ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

BACK TO TOP